قوانین و مقررات

انواع عضویت

الف) عضو عادی: عضو غیر رسمی است که می‌بایست پس از مدت زمان حداکثر ۱۲ ماه ضمن شرکت در برنامه‌ها در فصول مختلف بتواند مدرک کوهپیمایی را اخذ نموده و پس از طی تشریفات قانونی و اداری باشگاه، پذیرش شده باشد. طبعا دامنه فعالیتها نیز به مدرک مربوطه (شرکت در برنامه‌های کوهپیمایی) محدود می‌گردد. طبیعی است برای شرکت در برنامه‌های کوهنوردی، می‌بایست مدارک مربوطه لازم (نظیر مدرک سنگ‌نوردی، یخ و برف و ….) را اخذ نموده باشد.

ب) عضو رسمی: شخصی که ضمن دارا بودن مدارک دوره‌های کوهپیمایی، یخ و برف مقدماتی و سنگ طبیعت مقدماتی پس از طی مراحل قانونی و تشریفاتی باشگاه به عضویت رسمی درخواهد آمد.

ج) عضو موقت ( مهمان): عضو غیررسمی است که صرفا به صورت آزاد، داوطلب شرکت در برنامه‌ها به تعداد محدود می‌باشد.

– پرداخت حق عضویت ماهانه (بجز عضو مهمان) برای کلیه اعضاء الزامی است.

قوانین و مقررات عضویت

ماده ۱ – اینجانب با آگاهی کامل از امکان بروز هرگونه مشکل و حادثه احتمالی که به جهت سهل انگاری شخصی و یا سختی ورزش کوهنوردی، منجر به آسیب جسمی و یا خسارت مالی برای اینجانب است را به عهده می‌گیرم و در برنامه های باشگاه کوهنوردی البرز نوشهر شرکت می‌نمایم.

ماده ۲– لازم به ذکر است تصمیم گیری در خصوص مشارکت در برنامه های کوهنوردی بر اساس تجربه، مهارت، دانش و توان جسمی و روحی کوهنورد است. لذا متعهد میشوم، شرکت در برنامه ها برای اینجانب،‌ با تایید سرپرستان برنامه باشد.

ماده ۳– تمدید کارت بیمه ورزشی بعهده اینجانب میباشد و در صورت عدم تمدید مسئولیت عواقب آن به عهد اینجانب است و هیچ گونه مسئولیتی متوجه باشگاه نمیباشد.

ماده ۴– رعایت مقررات باشگاه و ضوابط ثبت نام ضروری بوده و دستورات سرپرستان و کادر اجرایی در حیطه وظایفشان در حکم مقررات باشگاه می‌باشد که اینجانب متعهد به پذیرش آن هستم.

ماده ۵– اینجانب متعهد میگردم در اولین دوره آموزشی (کار آموزی کوهپیمایی) شرکت نموده و رعایت کننده تمامی مسائل زیست محیطی باشم.

ماده ۶– ملاک تحت پوشش قرار گرفتن بیمه ورزشی، برنامه ها اعلام‌شده باشگاه می‌باشد و در صورت شرکت در برنامه‌های غیر از این مسئولیتی به عهده باشگاه نمی باشد.

ماده ۷– متعهد به رعایت اصول همکاری گروهی در کلیه برنامه های باشگاه میباشم.

ماده ۸ – اینجانب متعهد می شوم که اصول اخلاقی را رعایت نموده، پاسخگوی هرگونه خسارت وارده از سوی خود به سایرین و باشگاه کوهنوردی بوده و خسارات وارده را جبران نمایم و در صورت تشخیص عدم رعایت ضوابط از سوی اینجانب، هرگونه تصمیم گیری از سوی باشگاه را می‌پذیرم.

ماده ۹ – متعهد میشوم کلیه اطلاعات ثبت شده در این فرم صحیح بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل در این زمینه، هیچگونه مسئولیتی متوجه باشگاه نمی باشد.

ماده ۱۰-تکمیل فرم زیر برای اعضاء بجز عضوموقت(مهمان) الزامی میباشد.

(لطفا پس از دریافت فرم وتکمیل آن ،امضاء نموده وآنرا در مسیر پرتال باشگاه -صفحه شخصی-پرفایل،تنظیمات وبیمه-ویرایش مدارک آموزشی- آپلود نمایید.)