کارگروه اسپانسریابی

اعضای کارگروه:

ابراهیم خدادادی


سید هادی حسینی

حسین سلطانی

کامران سامتی
فرامرز نوروزی