کارگروه دوچرخه کوهستان

اعضای کارگروه:

پژمان دلفان آذری (مسئول کارگروه)
سید هادی حسینی