کارگروه محیط زیست

اعضای کارگروه:

لیلا سام دلیری
(مسئول کارگروه)
فرامرز نوروزی

حسام اسحقی

جابر پارسایی
ندا درقندیان

بهمن خزایی