کارگروه یخ و برف

اعضای کارگروه:

فرشید جعفر زاده( مسئول کارگروه)
طاهره رضوانی