اعضای کمیته ها و کارگروه ها

کمیته ها

۱- کمیته اجرایی: فرشیدجعفرزاده-محسن سام دلیری-ناهیدخواجوندصالحانی
۲- کمیته مالی: ماهیار مقیمی
۳- کمیته روابط عمومی: هادی حسینی
۴- کمیته اموزش: حسن خزایی
۵- کمیته امداد و نجات: حسن رودباری
۶- کمیته انضباطی: …

کارگروه ها

۱- کارگروه کوهپیمایی: جواد رمضانی
۲- کارگروه کوهنوردی: محسن سام دلیری
۳- کارگروه سنگ طبیعت: ناهید صالحانی
۴- کارگروه صعودهای ورزشی: مرتضی خزایی
۵- کارگروه غارنوردی: حسن خزایی
۶- کارگروه دره نوردی: محسن سام دلیری
۷- کارگروه دوچرخه سواری: هادی حسینی
۸- کارگروه اسپانسریابی: …
۹- کارگروه محیط زیست: لیلا سام دلیری
۱۰- کارگروه یخ و برف: فرشید جعفرزاده