کمیته اجرایی

اعضای کمیته :

فرشید جعفرزاده

محسن سام دلیری

ناهید صالحانی

جواد رمضانی

 

وظایف و اختیارات کمیته اجرایی :

  • تهیه و تنظیم تقویم ورزشی سالانه باشگاه با هماهنگی مدیران داخلی
  • ایجاد ارتباط کمیته‌ها با یکدیگر
  • نظارت کلی بر خرید تجهیزات و اموال باشگاه و مطابقت دادن کلیه اموال با استانداردهای ایمنی نظیر UIAA
  • گزینش نهایی اعضای آزمایشی و رسمی