کمیته روابط عمومی

اعضای کمیته :

فرامرز نوروزی

مریم واحدی

 
 
 

وظایف و اختیارات کمیته روابط عمومی :

  • پذیرش اعضای آزمایشی در قبال اخذ تعهدنامه و انجام سایر تشریفات قانونی باشگاه.
  • ایجاد ارتباط و همکاری بین باشگاه‌ها و سایر مربیان، سازمانها و ….
  • مدیریت سایت و شبکه‌های مجازی اینترنتی باشگاه.
  • تهیه و تنظیم برنامه‌های تبلیغاتی.
  • ترتیب دادن جلسات، سمینارها، نمایشگاه عکس، فیلمهای آموزشی، خبری و ……
  • تهیه و جمع‌آوری نشریات، عکس برنامه‌های اجرا شده و بولتنهای سالانه باشگاه .