کارگروه دوچرخه کوهستان

اعضای کارگروه:

پژمان دلفان آذری (مسئول کارگروه)

سید هادی حسینی