کارگروه صعودهای ورزشی

اعضای کارگروه:

مرتضی خزایی

سارا اصغر دوست