کارگروه اسپانسریابی

اعضای کارگروه:

ابراهیم خدادادی

 

سید هادی حسینی

 

حسین سلطانی

 

کامران سامتی

فرامرز نوروزی